Make your own free website on Tripod.com
 

 
แบบฝึกหัดสำหรับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

            
               

 
  กลุ่ม 1 พิมพ์ข้อมูลอย่างง่าย
 1. พิมพ์ รหัสนักศึกษา
 2. พิมพ์ ชื่อตนเอง
 3. พิมพ์ ตัวเลข จากตัวแปร
 4. พิพม์ ชื่อ และสกุล คนละบรรทัด
 5. พิพม์ รหัส ชื่อ และสกุล คนละบรรทัด
 6. พิมพ์ ผลบวก ของเลข 2 จำนวน
 7. พิมพ์ ผลบวก ลบ คูณ หาร ของเลข 2 จำนวน
  กลุ่ม 2 รับข้อมูลมาคำนวณ
 8. พิมพ์ ตัวเลข ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
 9. พิมพ์ อักษร ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
 10. พิมพ์ ผลบวก ของเลข 2 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
 11. พิมพ์ ผลบวก และลบ ของเลข 2 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
 12. พิมพ์ ผลคูณ และหาร ของเลข 2 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
 13. พิมพ์ ผลบวก ของเลข 3 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
  กลุ่ม 3 รับข้อมูล และเลือกพิมพ์
 14. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 2 จำนวน แต่พิมพ์ตัวหลังก่อนตัวแรก
 15. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 2 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่มากกว่า
 16. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 2 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่น้อยกว่า
 17. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ ถ้ามากกว่า 5 ให้พิมพ์คำว่า wow
 18. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ ถ้าน้อยกว่า 5 ให้พิมพ์คำว่า oho
 19. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 3 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่มากที่สุด
 20. รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 3 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่น้อยที่สุด
  กลุ่ม 4 ทำซ้ำอย่างง่าย
 21. พิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วย for
 22. พิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วย while
 23. พิมพ์ 10 ถึง 1 ด้วย for
 24. พิมพ์ 10 ถึง 1 ด้วย while
 25. พิมพ์ 10 ถึง 20 ด้วย for
 26. พิมพ์ 10 ถึง 20 ด้วย while
 27. พิมพ์ 20 ถึง 10 ด้วย for
 28. พิมพ์ 20 ถึง 10 ด้วย while
 29. พิมพ์เลขคู่ระหว่าง 1 ถึง 10
 30. พิมพ์เลขคี่ระหว่าง 1 ถึง 10
  กลุ่ม 5 ทำซ้ำซ้อนกัน
 1. พิมพ์สูตรคูณแม่ 2
 2. พิมพ์สูตรคูณแม่ 3
 3. พิมพ์สูตรคูณแม่ 2 จนเสร็จ แล้วพิมพ์แม่ 3 ต่อ
 4. พิมพ์สูตรคูณแม่ 2 และ 3 คนละ Column
 5. พิมพ์ตัวเลขแบบ for ซ้อนด้วย for
 6. พิมพ์ตัวเลขแบบ for ซ้อนด้วย while
 7. พิมพ์ตัวเลขแบบ while ซ้อนด้วย for
 8. พิมพ์ตัวเลขแบบ while ซ้อนด้วย while
  กลุ่ม 6 อาร์เรย์
 9. อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวเลข 3 สมาชิกมาพิมพ์ ไม่ใช้ for
 10. อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวอักษร 3 สมาชิกมาพิมพ์ ไม่ใช้ for
 11. อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวเลข 3 สมาชิกมาพิมพ์ ใช้ for
 12. อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวอักษร 3 สมาชิกมาพิมพ์ ใช้ for
 13. รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เก็บลงอาร์เรย์ แล้วนำมาพิมพ์ใหม่
 14. รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เก็บลงอาร์เรย์ แล้วนำมาพิมพ์ใหม่ เฉพาะมากกว่า 10
 15. รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เก็บลงอาร์เรย์ แล้วนำมาพิมพ์ใหม่ เฉพาะน้อยกว่า 10
  กลุ่ม 7 คำนวณเบื้องต้น
 16. พิมพ์ค่าสูงสุด จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
 17. พิมพ์ค่าต่ำสุด จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
 18. พิมพ์ค่าผลรวม จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
 19. พิมพ์ค่าเฉลี่ย จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
 20. พิมพ์ค่าสูงสุด จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
 21. พิมพ์ค่าต่ำสุด จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
 22. พิมพ์ค่าผลรวม จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
 23. พิมพ์ค่าเฉลี่ย จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
  กลุ่ม 8 แฟ้มข้อมูล หรือฐานข้อมูล
 24. อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล มาแสดงทางจอภาพ
 25. อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล มาแสดงทางจอภาพ โดยมีเลขลำดับกำกับ
 26. อ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ์ แล้วเขียนลงแฟ้มข้อมูล
 27. อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล เขียนลงแฟ้มใหม่อีกแฟ้มหนึ่ง
 28. เพิ่มข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
 29. ลบข้อมูล แบบต่าง ๆ
 30. แก้ไขข้อมูล แบบต่าง ๆ

TOP